ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ

เทศบาลตำบลวังตะกอ  ได้เปิดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๖  ในวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                      ๑.๑  แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  ในส่วนที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

                       ๒.๑  การประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๕๖  ครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                      ๓.๑  การพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกอ

                      ๓.๑.๑  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่องการจัดเก็บค่าตอบแทนจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙/๑

                      ๓.๑.๒  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

                      ๓.๑.๓  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่อง  การควบคุมตลาด

                      ๓.๑.๔  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

                      ๓.๑.๕  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่อง  การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่

                      ๓.๒  การพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน

                             เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                      ๓.๓  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

                      ๓.๔  การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จำนวน  ๔  โครงการ

                              ๓.๔.๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังตะกอ-หาดยาย  หมู่ที่ ๓  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๔.๒  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองระ-หินช้างสี  หมู่ที่ ๗  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๔.๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานคลองระ  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๔.๔  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลำพัน    หมู่ที่ ๓  และหมู่ที่ ๔  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕  การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  ๑๓  โครงการ

                              ๓.๕.๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์  หมู่ที่ ๖  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๒  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานคลองปิ   หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๓  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๔  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๕  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๕  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๖  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๖  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๘  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๗  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๙  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๘  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล    หมู่ที่ ๑๑  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๙  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล    หมู่ที่ ๑๒  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๑๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๑๑ โครงการขุดสระน้ำบ้านบากแดง  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๑๒ โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นทรายบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขางาย  หมู่ที่ ๖  ตำบลวังตะกอ

                              ๓.๕.๑๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่ ๓  ตำบลวังตะกอ

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ