ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน

          

  วันพฤหัสบดี  ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายประวิทย์  ภูมิระวิ  นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ และนายบุญเลิศ  ชูรัศมี  รองนายกเทศมนตรี  นายวัฒนา  ทับเคลียว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและเจ้าหน้าที่  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก  อบต.ประศุก  จังหวัดสิงห์บุรี  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ