ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ต้อนรับและรับมอบงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร  สำนักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑  กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และน้ำ  งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่บ้านปากปิ หมู่ที่ ๘ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  รหัสโครงการ ชพ.๐๗๖๒ แบบเลขที่ ๐๑๒๖๒ น. ได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอัมพร  พวงพวา  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร  ขอส่งมอบภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เทศบาลตำบลวังตะกอ เพื่อบำรุงรักษาและดำเนินกิจกรรมต่อไป  โดยมีนายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ พร้อมด้วยนายภาคิน มากภักดี ปลัดเทศบาล และนายอนุสรณ์ ยอดสุดา ผู้อำนวยการกองช่าง ให้การต้อนรับและรับมอบงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ