ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ได้มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ  มุสิโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวชุลีพร  คงจินดา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวโชษิตา  วันดารัมย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลวังตะกอ สำหรับการดำเนินการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุเทพโชติคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน) เป็นประธานในที่ประชุม