ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมการทำข้อเสนอโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลวังตะกอ ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองชุมพร ให้เข้าร่วมประชุมการทำข้อเสนอโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบ ซึ่งเกณฑ์พิจารณากลั่นกรองโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ จะต้องมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ซึ่งเทศบาลตำบลวังตะกอกำลังหาแนวทางในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ จึงได้มอบหมายให้ นายภาคิน มากภักดี ปลัดเทศบาลตำบลวังตะกอ และนางสาวโชษิตา วันดารัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น ๒