ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังตะกอ

เมื่อเวลา  ๐๙.๐๐  น. (๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖)  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะกอ   นายภาคิน  มากภักดี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อนำปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน  ไปจัดทำแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  โดยโครงการพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกลาง