ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกอ

ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   นายบุญเลิศ  ชูรัศมี  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  เป็นประธาน  เปิดการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหลังสวน  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคคางทูม  และการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีอายุ 2-4  ปี เมื่อวันศุกร์  ที่  28  มิถุนายน  2556  เวลา 09.00 น.