ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุมเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ๔ พอ

      เทศบาลตำบลวังตะกอ  นำโดยนายประวิทย์ ภูมิระว  นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายสมบัติ  ดึงสุวรรณ  นายบุญเลิศ  ชูรัศมี  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  และผู้อำนวยการ   โรงเรียนเมืองหลังสวน  , โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ  ,  โรงเรียนบ้านคลองระ , โรงเรียนบ้านเขาแงน , โรงเรียนวัดสมุหเขตตามราม เข้าร่วมประชุมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการ ๔ พอ  คือ  พอกิน  พออยู่  พอใช้  พอร่มเย็น  เพื่อต้องการให้ทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำหลักปรัชญาพอเพียงของพ่อมาใช้เป็นแนวทางและตระหนักถึงการอยู่อย่างพอมีพอกินด้วยบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทร  โดยเริ่มจาก โรงเรียน  ครอบครัว  สู่ชุมชน  ในวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ