ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประชุม"โครงการการบริหารจัดการน้ำตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน"

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลวังตะกอ ได้จัดให้มีการประชุม "โครงการการบริหารจัดการน้ำตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน" ซึ่งเทศบาลได้ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ กับ กรมพัฒนาที่ดิน , กรมชลประทาน,มณฑลทหารบกที่ ๔๔ (กกล.รส.ประจำจังหวัดชุมพร),ปกครองอำเภอหลังสวน ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ๕ หลังสวน ,สวนป่าหลังสวน , บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ(earth safe) และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งพังริมสองฝั่งแม่น้ำหลังสวน และปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง โดยมีลักษระของโครงการ ๓ ประเภท ประกอบด้วย

๑.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมฝั่งสองแม่น้ำหลังสวน

๒.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดใหญ่

๓.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก

ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลวังตะกอ โดยนายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ด้านแหล่งน้ำของประชาชน ซึ่งขณะนี้ยังมีบางโครงการที่ประชาชนต้องการเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือมายัง สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แจ้งเพิ่มเติมเป็นเอกสารส่งมายังเทศบาลตำบลวังตะกอ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเทศบาลตำบลวังตะกอ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาบรรจุไว้ในโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตาม "โครงการการบริหารจัดการน้ำตามรอยพ่อย่างยั่งยืน"