ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังตะกอ ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เพือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วาระที่ ๑ โดยมีนางสาวพัชรินทร์ เอี่ยมโสภณ รองประธานสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ วาระที่ ๑ และจะประชุมสภาเทศบาลวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.