ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนา 3 ปี

ณ  อาคารที่ทำการผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 - 2561  และพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3  ปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557-2559   เมื่อวันศุกร์  ที่ 28  มิถุนายน  2556  เวลา 09.30  น.