ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำนินน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลวังตะกอ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะกอ โดยนายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ เป็นประธานในที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโครงการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑