ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย
 
-  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-  งานส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขและควบคุมโรค
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขและควบคุมโรค  โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
 
๑.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานรักษาความสะอาด  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒.  งานส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขและควบคุมโรค
       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. นายไพศาล  ช่วยสวัสดิ์   ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้ากองสาธารณะสุข
2.  นางสาวโชษิตา  วันดารัมย์  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
3.  นายนิสิทธิ์  กลัดวัง  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถขยะ
4.  นายโอชา  สุขศิริ  ตำแหน่ง  คนงานประจำรถขยะ
5.  นายวรรณชัย  พรหมประทีป  ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
6.  นายธีระพันธ์  ยังพลขันธ์  ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ