ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

สารจากรองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ

                                                                    

                                                                                 

                                                                                        "พร้อมเสมอเพื่อตำบลวังตะกอ"                                                                  

                     กระผมในฐานะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  ซึ่งได้ทำงานและประสานงานร่วมกับ  นายกประวิทย์  ภูมิระวิ  

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้นำท้องที่  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  หน่วยงานราชการในพื้นที่

ตลอดจนพ่อค้าประชาชน  ในการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น  งานเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหา  งานเฉลิมพระชนม

พรรษา ๕  ธันวาคม  วันเด็กแห่งชาติ  งานประเพณีขึ้นโขนชิงธงและชิงโล่ถ้วยพระราชทาน ซึ่งทางเทศบาลตำบลวังตะกอต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย

และในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN)   ทำให้เทศบาลตำบลวังตะกอ   ต้องพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็น

แผนยุทธศาสตร์   แผนพัฒนา   นโยบาย   โครงการ  กิจกรรม  เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมือง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทศบาลตำบลวังตะกอเป็นเมืองที่น่าอยู่

                        สุดท้ายนี้    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก   ตลอดจนพระบารมีของเสด็จในกรมหลวงเขตอุดมศักดิ์โปรด

อภิบาลดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้อง   ชาวตำบลวังตะกอทุกท่านประสพแต่ความสุข   ความเจริญ  ปราศจากอันตรายทั้งปวง  มีสุขภาพ   พลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรง  เป็นที่รักของบุคลรอบข้างตลอดไป

                                                                            นายจักรี บุณยเกียรติ

                                                                                      รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ

 

                                                                                 

      

                       กราบสวัสดีพี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังตะกอ    กระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี    โดย

ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   รองนายกเทศมนตรี   ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่ท่านนายก

เทศมนตรีมอบหมาย   และมีบทบาทสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการบริหารงานของเทศบาล   ให้เป็นไปตามระเบียบ    กฏหมาย    ภารกิจและอำนาจ

หน้าที่ของเทศบาล  รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะต่างๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังตะกอ

                      ในโอกาสนี้  ขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวตำบลวังตะกอทุกท่าน  ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนที่ได้รับความร่วมมือ

ร่วมใจ  ในการทำงานร่วมกับเทศบาล   เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและดียิ่งเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจตลอดไป

                                                                                             นายดำรงค์  สุวรรณเนาว์

                                                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ