ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส  เทศบาลตำบลวังตะกอ