ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังตะกอ-หาดยาย หมู่ที่ ๑๐

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังตะกอ-หาดยาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์