ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนตาใย-บ้านในช่อง หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนตาใย-บ้านในช่อง  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์