ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส เทศบาลตำบลวังตะกอ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ  เรื่อง  เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส  เทศบาลตำบลวังตะกอ  พ.ศ. ๒๕๖๑