Username :
Password :
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายายน 2565
   
 

 จดหมายข่าว ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2565 (เดือน เมษายน 2565)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายข่าว 2565_090522_151352.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:11 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต