Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
   
 

 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 11_030822_113151.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 11:30 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต