Username :
Password :
 
 
 
 
 
อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
   
 

 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้เป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 


          มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

          (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

          (๒)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

          (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

          (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

          (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรมอันดีของท้องถิ่น

          (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

          การปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฎิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

          (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

          (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

          (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

          (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

          (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

          (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

          (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

          (๙) เทศพาณิชย์
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:55 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต