ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ วก ๔๑๗ ๖๔ ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
2ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565
3เหมาตัดหญ้าบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ 09 ส.ค. 2565
4จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙o ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ส.ค. 2565
5จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บร ๖๖๙๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 2565
6จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์กองคลัง หมายเลขทะเบียน กท ๖๙o๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 2565
7ซื้อวัสดุควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ส.ค. 2565
8จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 2565
9จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยดอนนบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 2565
10จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 2565