Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp)
 
 
   
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ วก ๔๑๗ ๖๔ ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
2ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565
3เหมาตัดหญ้าบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ 09 ส.ค. 2565
4จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙o ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ส.ค. 2565
5จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บร ๖๖๙๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 2565
6จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์กองคลัง หมายเลขทะเบียน กท ๖๙o๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 2565
7ซื้อวัสดุควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ส.ค. 2565
8จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 2565
9จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยดอนนบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 2565
10จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 2565
11จ้างจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังตะกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ส.ค. 2565
12ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ส.ค. 2565
13จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสันเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ส.ค. 2565
14ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565
15จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยกรอดินเหนียว หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565
16ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบนควน-บ้านนอกไส หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ค. 2565
17ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
18ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองปิ(ถนนซอยท่าหลา) หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ค. 2565
19ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
20จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera Taskalfa 2551 Ci หมายเลขครุภัณฑ์ วก 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
     
     
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต