Username :
Password :
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
ทดสอบนายจิรวัฒน์ ชุมภูทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ 0-8522-0991-9
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ
0-8522-0991-9
นางพรทิพย์ สงละออ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังตะกอ
0-9364-2428-5
นายณรงค์ ทิมรอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0-8990-8289-4
นายวรรณ์ชัย เถื่อนประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0-8339-1527-2
นายชัยนาท สุดาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0-6540-3248-6
นายสุนทร ศักดิ์แสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0-8463-0028-6
นายธนพล เพชรโสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0-9507-5949-7
นายบุญช่วย แสงพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0-8694-3562-9
นายสมัคร เดชาฐาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0-8228-9833-0
นางอาภรณ์ ชูแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0892873742
นายณรงค์ศักดิ์ ขำอนันต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0-8566-5014-3
นายสุนทร ชุมพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0-9371-8106-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต