Username :
Password :
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 
 
นายสมบัติ ดึงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ
โทร0-8626-7371-2
นายบุญเลิศ ชูรัศมี
รองนายกเทศมนตรี
โทร0-8844-3891-2
นายดำรงค์ สุวรรณเนาว์
รองนายกเทศมนตรี
โทร0-8127-0327-4
นายสุมล สงละออ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร0-9358-3371-2
นายวิทยา อรุณรักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร0-8726-5100-3
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต