Username :
Password :
 
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2565
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2565
พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต