Username :
Password :
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
นางสาวจุฑาภัทร์ เมนะคงคา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.
.

ฝ่ายอำนวยการ

.
นางสาวจุฑาภัทร์ เมนะคงคา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- ว่าง-
นิติกร
นายศุภวิชญ์ สุขเกิด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ มุสิโก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
นางสาวปิยาภรณ์ พรหมสถิตย์
นักพัฒนาชุมชน
.
.
.
นายศิริวัฒน์ ส่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.

งานบริหารงานทั่วไป

.

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

.

งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

.

งานกิจการสภา
.

น.ส.ชุลีพร คงจินดา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
พ.จ.อ.พยุงศักดิ์ พรหมพิชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
นางรัตนศิริ สอนสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุกัญญา อ้นเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วลัยพร ยังพลขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายประเสริฐ พัชยา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางอรอนงค์ แก้วชูสมัย
ครู คศ. 1
.
น.ส.พัชณีย์ มากเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิวัฒน์ บุญยัง
พนักงานดับเพลิง
น.ส.ปราณี สองสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
.
นายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรสุข
พนักงานขับรถยนต์
.
น.ส.เยาวดี กลัดวัง
ผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวดวงใจ สุริยงค์
คนงานทั่วไป
.
นางเสาว์วภรณ์ ทองวัง
ผู้ดูแลเด็ก
.
นายวรงค์ ง่วนชู
นักการ
.
.
.
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต