Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองคลัง
 
 
 
นางสาวกนกอร อินทโก
ผู้อำนวยการกองคลัง
.

งานบริหารทั่วไป

.

งานการเงินและบัญชี

.

งานพัฒนารายได้

.

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายพัลลภ ลือฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.วาสนา คุ้มชาวนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.เรวดี มณีบางกา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายณฐนนท์ ไชยนาเคนทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
.
.
นางกนกกาญจน์ มณีบางกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายณัฐวุฒิ ชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสอรัฐ รัตนูปกรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐสุดา พรหมประทีป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต