Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายเดชา ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง
.

งานบริหารทั่วไป

.

งานการโยธา

.

งานวิศวกรรมโยธา

.

งานผังเมือง

นางสาวพรชิตา เกิดสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิโชค ศรวัฒนา
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
.
.
นายศรีรัตน์ เพชรเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
.
.
นายรังสิมันต์ มุสิกสาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต