Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวโชษิตา วันดารัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.0-8561-5554-5
 
 
.

งานบริหารงานทั่วไป
.

.

งานส่งเสริมสาธารณสุข
.

.

งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

นางสาวสุพรรณี ทองบำรุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวโชษิตา วันดารัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายธนวัฒน์ โสมทัพมอญ
คนงานทั่วไป
นางสาวกฤษณา นาคประคอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนนทิยา แพละออง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายสุเนตร์ เกตุมณี
คนงานทั่วป
.
.
นายนิสิทธิ์ กลัดวัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
.
.
.
.
นายฐาปกรณ์ หว่างสุภาพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
.
.
.
.
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
.
.
.
.
นายธีระพันธ์ ยังพลขันธ์
คนงานประจำรถขยะ
.
.
.
.
นายเทียนชัย ศรีแค
คนงานประจำรถขยะ
.
.
.
.
นายกมล มณีเสน
คนงานประจำรถขยะ
.
.
.
.
นายวิษณุ แก้วทา
คนงานประจำรถขยะ
.
.
.
.
นายบุญส่ง เนาวโคอักษร
คนงานประจำรถขยะ
.
.
.
.
นายนิวัฒน์ นุ้ยเมือง
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต