Username :
Password :
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นางพรพณา ภิญโญศาสตร์
ปลัดเทศบาล
โทร. 0-9182-4000-4
นางสาวจุฑาภัทร์ เมนะคงคา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.0817879952
นางสาวกนกอร อินทโก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0642895262
นายเดชา ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0-8653-3900-1
นางสาวโชษิตา วันดารัมย์
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.0-8561-5554-5
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต