Username :
Password :
 
 
 
 
 
   
 

 

 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2551 พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2550 พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2549 พ.ศ.2549
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2548 พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตสุขาภิบาล พุทธศักราช 2499
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2488)
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2488)
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2489
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาล พุทธศักราช 2487
พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทม.สระบุรี จ.สระบุรี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีและเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ.2525
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2523
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ พ.ศ.2527
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต