ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

การกำหนดแผนจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องการกำหนดแผนจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลตำบลวังตะกอ รายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๗  หมู่ที่ ๙    ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา  ๑๓.๓๐  น.

วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๗  หมู่ที่ ๕    ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา  ๐๙.๓๐  น.

วันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๗  หมู่ที่  ๖    ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา  ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๕๗  หมู่ที่ ๗    ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา  ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๗  หมู่ที่  ๔    ณ  รร.เมืองหลังสวน เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๗  หมู่ที่ ๑๓    ณ  รร.บ้านคลองระ  เวลา  ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๗  หมู่ที่ ๑๒  ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๗  หมู่ที่   ๑  ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๗  เมษายน  ๒๕๕๗  หมู่ที่   ๘   ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  หมู่ที่   ๓   ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  หมู่ที่   ๒   ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  หมู่ที่   ๑๐   ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๗  หมู่ที่   ๑๑   ณ  ศูนย์หมู่บ้าน  เวลา ๐๙.๓๐ น.