ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

          สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สังกัดสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี  ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลวังตะกอ จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกล่าวดังนี้

บทความเรื่อง

๑.ทำดีมากครับ

๒.ไม่ถูกต้องเราไม่เอา

๓.ไม่ใช่อย่างนี้ครับ

๔.หนูเป็นปกตินะค่ะ

๕.จะเก็บไว้ใช้อีก