ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังตะกอเข้าร่วมประชุม

               

                ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังตะกอ  ได้ดำเนินงานเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีคณะกรรมการการบริหารกองทุนฯ  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนฯ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  นั้น

                บัดนี้  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังตะกอ  จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการ  ๓   โครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังตะกอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี  ที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร