ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไสเข้าร่วมประชุม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส  เทศบาลตำบลวังตะกอ  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาการดำเนินงาน  และพิจารณาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันพุธ  ที่  ๒๕  กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ