ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาคัพ คร้้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลวังตะกอ  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาพ้อแดง  คัพ  คร้้งที่ ๑๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ประเภทผู้นำท้องถิ่น  ระหว่าง  เทศบาลตำบลวังตะกอ  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง  ในวันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนชัย  หมู่ที่ ๓  ตำบลพ้อแดง  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  บุคลากร  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ  รวมไปถึงประชาชน  ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันแก้ไข  ปัญหายาเสพติด