ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ขอความร่วมมือ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตำบลวังตะกอ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดยสำนักงาน ป.ป.ช.)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓

๑. https:// itas.nacc.go.th/go/eit/1fq11e

๒.