ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว

                     ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เรื่อง  มาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว  ตามข้อ ๒ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  ในขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กำหนดให้มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว  โดยให้ผู้ประกอบการ  นายจ้างที่ประกอบกิจการบนบก และทางทะเล จัดเตรียมรายชื่อลูกจ้างในสังกัดให้ครบถ้วน  เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้องและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวต่อไป

                     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ  และประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบเพื่อยื่นบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งที่ผิดกฏหมายตามแบบ ๑ และถูกต้องตามกฏหมายตามแบบ ๒ ทั้งนี้ให้ทำเป็น ๒ ฉบับ(ตัวจริง ๑ ฉบับ  สำเนา ๑ ฉบับ)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร  เลขที่ ๘๗ หมู่ที่  ๑ (บริเวณศูนย์ราชการ) ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  หรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th/chumphon/