ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลวังตะกอ เข้าร่วมประชุม

              ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลวังตะกอ เข้าร่วมประชุม รื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล  ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ  ปี  2557  ในวันพฤหัสบดี  ที่  19  กันยายน  2556  เวลา  09.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ