ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคโควิด

คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๓ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๖)