ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๓๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๓๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๘)