ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ

             เพื่อเป็นการความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  อุทกภัย  วาตภัย  ดินและหินถล่ม  ของเทศบาลตำบลวังตะกอ  เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา  อุทกภัย  วาตภัย  ดินและหินถล่ม  พ.ศ. ๒๕๕๖   ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา  อุทกภัย  วาตภัย  ดินและหินถล่ม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่  ผู้ประสบภัย  การฟื้นฟูบูรณะสิงสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว  รวมทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์  อุทกภัย  วาตภัย  ดินและหินถล่ม  เทศบาลตำบลวังตะกอ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  07-7653-062