ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ
เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินและถมดิน ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารที่ได้ กองช่าง เทศบาลตำบลวังตะกอ ผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดิน โดยไม่ได้ใบรับแจ้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังตะกอ จะดำเนินการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
       เทศบาลตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร