ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

แจ้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แจ้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ที่ได้รับความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนัก  วันที่ 21-24 พฤศจิกายน  2556  ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ไว้กับกรมประมงก่อนเกิดภัยพิบัติและบัตรทะเบียนผู้เพาะเลี้ยวที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้นพร้อมเอกสาร

1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2สำเนาทะเบียนบ้าน

3สำเนาบัตรทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขอกรมประมง

4สำเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

5ใบเสร็จค่าซื้อพันธ์ปลาหรือซื้ออาหารปลาหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าดำเนินการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง

โดยให้เกษตรกรดำเนินการดังนี้

1ให้ยื่นแจ้งความเสียหายตามแบบ กษ. 01 ต่อ ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  นายกอบต.ในเขตพื้นที่ประสบภัย

2เมื่อผู้ใหญ่  กำนัน  นายกอบต. สอบวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าเสียหายจริงจึงลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กษ. 01

3.ให้เกษตรกรนำแบบ 01 ที่รับรองแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายได้ลงลายมือชื่อแล้วยื่นต่อสสำนักงานประมงอำเภอหลังสวน  ที่ว่าการอำเภอหลังสวน